Regulamin sklepu internetowego DepiBooster

Administratorem sklepu DepiBooster jest:

SLIMBODYBOOSTER sp. z o.o., ul. Św. Wincentego 11, 61-003 Poznań, NIP 781-19-96-103, REGON 383341081:

1
Definicje

Użyte w niniejszym dokumencie definicje oznaczają:

Regulamin – niniejszy regulamin,

Sklep – sklep internetowy  SLIMBODYBOOSTER sp. z o.o. prowadzony pod domeną www.depibooster.pl

Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu,

Konsument – osoba fizyczna korzystająca ze strony www.depibooster.pl, w tym dokonująca zakupów w Sklepie w celu związanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą, gdy korzystanie ze strony www.depibooster.pl, w tym dokonywanie zakupów w Sklepie nie stanowi dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

Konto – funkcjonalność Sklepu umożliwiająca Kupującemu, po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, dokonywanie zamówień, a także dostęp do zindywidualizowanych treści takich jak historia zamówień

Koszyk – funkcjonalność Sklepu umożliwiająca przygotowanie i modyfikację zamówienia przez Kupującego, w tym wybranie usługi i formy płatności,

Sprzedawca –  SLIMBODYBOOSTER sp. z o.o., ul. Św. Wincentego 11, 61-003 Poznań, NIP 781-19-96-103, REGON 383341081

2
Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca umożliwia zawarcie umów o świadczenie usług depilacji laserowej. Zawarcie umowy o świadczenie usług depilacji możliwe jest również stacjonarnie w salonie depilacji Sprzedawcy .
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Warunkiem korzystania ze Sklepu, w tym zakup usług epilacji laserowej w Sklepie jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
  1) dostęp do Internetu,
  2) oprogramowanie umożliwiające przeglądanie zasobów Internetu,
  3) aktywny adres e-mail.
 1. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 2. Kupujący zobowiązany jest korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami polskiego prawa, zasadami współżycia społecznego oraz Regulaminem. Zabronione jest w szczególności:
  a) dostarczanie treści o charakterze bezprawnym,
  b) podejmowanie aktywności która ma na celu zakłócenie działalności Sklepu,
  c) wykorzystywanie Sklepu do innych celów niż cel do jakiego jest przeznaczony,
  d) przesyłanie niezamówionej informacji handlowej (spam).
 3. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

3
Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca, za pośrednictwem Sklepu, świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą, jaką Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Kupującego, możliwość złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia możliwe jest wyłącznie dla Kupujących, którzy posiadają konto w sklepie.
 3. Jeżeli Kupujący założy konto w Sklepie, wówczas Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną, polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. Na tymże koncie przechowywane będą dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta za pomocą swojego adresu e-mail oraz nadanego przez siebie hasła.
 4. W celu założenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny w zakładce zaloguj się i zaakceptować Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Usługa założenia Konta ma charakter nieodpłatny i jest świadczona przez czas nieoznaczony.
  Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 5. Sklep stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę Kupujących, w szczególności zapobiegające uzyskaniu dostępu przez osoby nieupoważnione do danych przesyłanych przez Kupujących w ramach korzystania ze Sklepu.
 6. Sklep podejmuje wszelkie możliwe działania mające na celu zapewnienie poprawnego działania Sklepu i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie zgłoszone przez Kupujących nieprawidłowości. Kupujący może złożyć reklamację dotyczącą usług świadczonych przez Sklep za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rezerwacje@depibooster.pl. Reklamacja usługi powinna zawierać opis problemu, dane oraz adres Kupującego. Sklep zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni.

4
Składanie zamówień

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
  a) wybierając usługę będącą przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka”,
  b) logując się do konta, a jeżeli Kupujący w ogóle nie posiada konta w Sklepie, to założyć konto,
  c) przechodząc przez koleje etapy składania zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia, wybierając metodę płatności oraz akceptując regulamin.
  d) klikając w przycisk „Kupuję i płacę”
 1. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przekierowany na stronę operatora płatności celem dokonania zapłaty za zamówienie. Kupujący ma do wyboru następujące formy płatności: szybki przelew, BLIK lub karta kredytowa/debetowa. Po skutecznym dokonaniu płatności Kupujący zostanie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowa pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą uważana jest za zawartą.
 2. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 3. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 3 powyżej.

5
Metody płatności

 1. Jedyną dostępną metodą płatności w Sklepie jest płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu Paynow.pl. System obsługiwany jest przez mBank S.A. ul. Prosta 18 00-850 Warszawa. WWW: www.paynow.pl, e-mail: support@paynow.pl

6
Realizacja zamówienia

 1. po zawarciu umowy na wykonanie usługi lub pakietu usług Kupujący musi skontaktować się ze Sprzedawcą w celu ustalenia terminu realizacji usługi. Usługa zostanie zrealizowana zgodnie z opisem zamieszczonym na stronie Sklepu.
 2. Warunkiem realizacji usługi / pakietu usług na rzecz Kupującego jest wyrażenie zgody na wykonanie zabiegu, a także wypełnienie ankiety zabiegowej. Sprzedawca zachowuje prawo do odmowy realizacji usługi w przypadku, gdy Kupujący odmówi wypełnienia ankiety lub nie wyrazi zgody na wykonanie zabiegu,
 3. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji usługi, w przypadku stwierdzenia u Kupującego przeciwwskazań do wykonania zabiegu. Przeciwwskazania zostały opisane w każdej karcie produktu, w zakładce: przeciwwskazania.
 4. W przypadku odmowy realizacji usługi przez Sprzedawcę, Kupujący otrzyma zwrot płatności dokonanej za usługę.

7
Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie usługi.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu, w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał usługę w pełni, za wyraźną zgodą Konsumenta, który też został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 3. Jeżeli Konsument chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy po rozpoczęciu świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – przedkładając pismo za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź elektronicznej.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, Konsument musi wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

8
Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do wykonania usługi w sposób niewadliwy.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego, jeżeli usługa została wykonana w sposób wadliwy.
 3. Celem uniknięcia wątpliwości, Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że wadliwości usługi nie można rozpatrywać z punktu widzenia nieosiągnięcia pożądanego rezultatu, o czym Kupujący zostanie zawsze szczegółowo poinformowany w ramach zgody zabiegowej.
 4. Zakres i zasady odpowiedzialności (rękojmi) za wady regulują postanowienia Kodeksu cywilnego. Na zasadach określonych w tych przepisach, Kupujący może m.in. żądać usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.
 5. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

9
Ochrona danych i pliki cookies

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnych pod linkiem Polityka cookies – DEPI BOOSTER
 2. Administratorem danych osobowych Klienta jest SLIMBODYBOOSTER sp. z o.o. z siedzibą w Św. Wincentego 11, 61-003 Poznań
 3. Przetwarzanie danych osobowych Klienta będzie się odbywać w celu wykonania zabiegu depilacji laserowej.
 4. Podanie danych osobowych na stronie internetowej jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Klienta.
 5. Klient ma prawo zażądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres od 30 dni do 2 lat. Po tym czasie dane będą archiwizowane.

10
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  3) skorzystania z pomocy miejskiego rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

11
Pozostałe postanowienia

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia  01.10.2022